ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964640

chayaphons@hotmail.com
ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964527

amnat-p@hotmail.com
รศ.น.สพ. ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
รองศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964740 

phanchana@hotmail.com
รศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
รองศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964632

Research Profile

apinunl@hotmail.com
รศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

เบอร์โทร 055-964527, 4604

Research Profile

worasak_bc@hotmail.com
ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964630

Research Profile

netnatum@gmail.com
ผศ.ดร.กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964636

kternchoocheep@gmail.com
ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964637

Research Profile

tantips@hotmail.com
ผศ.ดร.ชนนิษฎ์ ชูพยัคฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964636

cchoopayak@gmail.com
ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964639

Research Profile

damratsamon@gmail.com
ผศ.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964631

Research Profile

wkasekarn@hotmail.com
ผศ.ดร.เมธวี ศรีคำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964632

may_m_may@hotmail.com
ผศ.ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964639

rakae19@hotmail.com
ผศ.ดร.ปนัดดา จันทร์เนย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964631

kek_biotech@hotmail.com
ผศ.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964760

krit.tantanarat@gmail.com
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964742

pakpoomton@gmail.com
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทร 055-964637

ekarinc2@gmail.com
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964633

supanpaiboon@gmail.com
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760

psurit@hotmail.com
ดร.พญ.อัญพัชญ์ อติพิมลพัชญ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

wimonrat19@gmail.com
ดร.กมล ไม้กร่าง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964633

maikrang@hotmail.com
ดร.สุชาดา พิมเสน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

tookybc@hotmail.com
ดร.วนิดา ถุงคำ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964634

wanida_gif@hotmail.com
ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

sutthineew@nu.ac.th
ดร.ธเนศ สอนดา
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760

Research Profile

thanet_m@hotmail.com
ดร.วรัชรี ศรีฟ้า
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

Research Profile

waratchalees@nu.ac.th
ดร.สมภพ พินิจ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

Research Profile

sompopp@nu.ac.th
ดร.สุภัทรา คันทรง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

supattrac@nu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นายภคพล สวนม่วง
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

phakphons@nu.ac.th
นางสาวเทอดขวัญ จันทร์นาค
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

therdkwanc@nu.ac.th

นางสาวรัตนา อินต๊ะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)
rattanain@nu.ac.th
นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร
ผู้ประสานงานภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

kanchalas@nu.ac.th

นางสาวธิติมา ไฉนงุ้น
ผู้ประสานงานภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

thitimac@nu.ac.th

Loading