รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทร 055-964789

sukkidy@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964630

saisiri_m@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964527

worasak_bc@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ. ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964740 , 055-964527

phanchana@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามรัศมน สุรางกูร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

damratsamon@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964630

netnatum@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964637

tantips@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนิษฎ์ ชูพยัคฆ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964636

cchoopayak@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964632

apinunl@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964636

kternchoocheep@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธวี ศรีคำมูล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964632

may_m_may@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ชุลีกร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964637

ekarinc2@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964527

amnat-p@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา จันทร์เนย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964631

kek_biotech@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

rakae19@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760

krit.tantanarat@gmail.com
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964633

supanpaiboon@gmail.com
ดร.กมล ไม้กร่าง
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964633

maikrang@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964631

wkasekarn@hotmail.com
ดร.สุชาดา พิมเสน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

tookybc@hotmail.com
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760

psurit@hotmail.com
ดร.ชยพล ศรีพันนาม
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964760

wattana_spn@hotmail.com
ดร.สราวุธ สัตยากวี
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964613 , 055-964760

banksatta@gmail.com
ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

pakpoomton@gmail.com
ดร.รัตน์สุดา ยะป้อม
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

ืratsuda_yp@hotmail.com
ดร.ธเนศ สอนดา
อาจารย์

เบอร์โทร -

thanet_m@hotmail.com
พญ.อัญพัชญ์ อติวิมลพัชญ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964639

wimonrat19@gmail.com
อาจารย์วนิดา ถุงคำ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์โทร -

wanida_gif@hotmail.com
นางกัญญ์ชลา สีหาโคตร
ประสานงานภาคฯ ชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964704

kanchala.se@gmail.com
นายภคพล สวนม่วง
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

mingkwan01@hotmail.com
นางสาวเทอดขวัญ จันทร์นาค
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

kwan28_1@hotmail.com
นางสาวรัตนา อินต๊ะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี)

เบอร์โทร 055-964720

rattana210431@gmail.com

2,243 total views, 2 views today