วิสัยทัศน์

งานเชิดชู รอบรู้วิชาการ มาตรฐานระดับสากล พัฒนาคนพัฒนาชาติไทย

พันธกิจ(ปณิธาน) 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศสาตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจหลักในการจัดการ การเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมีแก่นิสิตระดับปริญญาตรีผลิตมหาบัณทิตและดุษฏีบัณทิตสาขาชีวเคมีที่มีคุณภพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำสังคมไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไปรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดไป

วัตถุประสงค์ 

1.จัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมีและชีวเคมีการแพทย์แก่นิสิตในระดับปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในระดับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และอื่นๆ
2.ผลิตมหาบัณทิตและดุษฏีบัณทิตสาขาชีวเคมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
3.สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ
4.บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
5.ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย