ประวัติความเป็นมาภาควิชาชีวเคมี

ประวัติและความเป็นมา :ภาควิชาชีวเคมีได้รับการจัดตั้งขึ้นในรูปของโครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ.2537 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วท.บ.ชีวเคมี ปี พ.ศ.2538 โดยรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 20 คนได้ยุบรวมนิสิตดังกล่าวกับนิสิตหลักสูตรวท.บ.เคมีตั้งแต่ปี 2540 ภาควิชาชีวเคมีได้รับการแต่งตั้งขึ้น ปีพ.ศ. 2539 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ไม่รับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ภาควิชาชีวเคมีได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาชีวเคมี,ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐานชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 2 ให้กับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนนิสิตหลักสูตรปริญญาโทสาขาชีววิทยาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2542 ภาควิชาชีวเคมีได้ตัดโอนย้ายมาสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์และได้มีการย้ายบุคลากรในภาควิชามาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

143 total views, 1 views today