หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

 

ชื่อหลักสูตร  ชื่อย่อ  PDF
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล  วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

หลักสูตรปรับปรุง 2562

 วท.บ.(ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ปรับปรุง 2562)  

 

4,182 total views, 1 views today