ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน   

 หัวหน้าภาควิชา

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของภาควิชาชีวเคมี

ภาควิชาของเรา   …… ได้เปิดการเรียนการสอนทางสาขาชีวเคมีเรามีความมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตราฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

โดยมีหลักสูตร

 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

คณาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการของภาควิชา โทร 055-964704

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน    หัวหน้าภาควิชา

 

1,367 total views, 2 views today