ด้วยหน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่รับบริจาคร่างกายหลังจากเสียชีวิตแล้วสำหรับให้นิสิตสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้ ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่ทุกร่างที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ต้องได้มาจากผู้ที่ได้แสดงความจำนงบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

ในการนี้  เพื่อให้การบริหารจัดกระบวนการรับบริจาคร่างกายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ลดปัญหาการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ป้องกันมิจฉาชีพนำหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกายเมื่อถึงแก่กรรมแล้วไปจำหน่ายหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ประสงค์บริจาคร่างกาย หน่วยรับบริจาคร่างกาย จึงขอยกเลิกและงดการรับหนังสือพินัยกรรมฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายมาแสดงความจำนงบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ณ หน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒          เป็นต้นไป

1,608 total views, 1 views today