การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรภาควิชาชีวเคมีจำนวน ๓ หลักสูตร

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรภาควิชาชีวเคมีจำนวน ๓ หลักสูตร และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรทั้ง ๓ ท่านคือ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี และผศ.ดร.โอรส รักชาติ
จากนั้น ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และ ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี กล่าวรายงานการประเมินตนเอง โดยมีคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาชีวเคมีเข้าร่วมรับการประเมิน

115 total views, 1 views today