โครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนที่ยั่งยืน(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)นิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนที่ยั่งยืน(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ภายในโครงการ พบกับการบรรยาย หัวข้อ “Stepping into Reality” โดย คุณพร ดารีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ท่านได้ให้แนวทางในการทำงาน องค์ความรู้ในการอยู่ในองค์กร รวมถึงได้เปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้เรียนรู้และมีแรงบันดาลใจ ในการมุ่งสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของนิสิตทุกคน จากนั้น เป็น การบรรยาย หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” โดย อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ซึ่งนิสิต คณาจารย์ทุกท่าน ได้ข้อมูล แนวทางในการวางแผนทางการเงิน ทำให้นิสิต ได้รับความรู้ ทิศทางการออมเงิน ที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

111 total views, 1 views today