Medical Science Project and Co-operative Forum 2018

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิทยาสาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “Medical Science Project and Co-operative Forum 2018” การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งกล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล) และชี้แจงสรุปการฝึกงาน โดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

88 total views, 1 views today