ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยได้ทำการสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวพรอัมรินทร์  อิศราภรณ์
  2. นายธนภาคย์  อินทพฤกษ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาทำการ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม MD 133 (ชั้น 1) อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ถ้าผู้มีสิทธิ์สอบท่านใดฝ่าฝืนถือว่าสละสิทธิ์การสอบในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์รายวัน

 

104 total views, 1 views today